imgDefault
تور کیش
تور کیش

نام جزیره کیش از نظر معنا به مفاهمیمی همچون " تیردان " یا " ترکش " می باشد. قبل از هر چیزی بدک نیست بدانید که این نام را برای این انتخاب کرده اند که وقتی بر بلندای اطراف این جزیره می ایستادند همچون تیری در ترکش قابل مشاهده بوده است. در داستان جزیره کیش بعضی از اندیشمندان و نویسندگان اسم " کیان " را برای این مقصد رویایی انتخاب کردند. در همین زمینه افسانه ای به گوش رسیده که به این شرح است : کیکاووس شاه وقتی به فارس رفت تختش بر روی سیراف فرود آمد و نام " کیان " از این جهت از روی سلسله کیانیان بر روی کیش گذاشتند.